Strona główna » Regulamin

Regulamin

regulamin sklepu internetowego

 Regulamin sklepu internetowego działającego pod adresami  www.sklep-turysty.pl  oraz www.sklepturysty.com.pl


AGITOM Tomasz Łagodziński ul. Piastowska 38 09-410 Borowiczki Pieńki
NIP PL7742890547  REGON 142814907

Wpis o Działalności Gospodarczej podpisany przez Wójta Gminy Słupno pod numerem ewidencyjnym 1176.
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=13387a2b-9662-422b-9687-157bdd9af148
oraz zarejestrowany i widoczny na białej liście podatników VAT na stronie https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarkahttps://certyfikat.prokonsumencki.pl/sklep-turysty.pl/

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

SKLEP-TURYSTY.PL

 

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ten Regulamin Sklepu Internetowego został przygotowany przez prawników serwisu Prokonsumencki.pl. Sklep Internetowy

www.sklep-turysty.pl oraz www.sklep-turysty.com.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta.

Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce

stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani

ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne

wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z

powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep-turysty.pl oraz www.sklepturysty.com.pl prowadzony jest przez TOMASZA ŁAGODZIŃSKIEGO

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

AGITOM Tomasz Łagodziński ul. Piastowska 38 09-410 Borowiczki Pieńki
NIP PL7742890547  REGON 142814907

Wpis o Działalności Gospodarczej podpisany przez Wójta Gminy Słupno pod numerem ewidencyjnym 1176.
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=13387a2b-9662-422b-9687-157bdd9af148
oraz zarejestrowany i widoczny na białej liście podatników VAT na stronie
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego,

chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego

Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w

polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady

dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres

przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie

Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest

dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe

Sprzedawcy).

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający

złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy

Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy

powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna;

albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła

lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w

systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o

złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem

poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od

Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w

Sklepie Internetowym.

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a

Sprzedawcą.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sklep-turysty.pl oraz www.sklepturysty.com.pl

1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – TOMASZ ŁAGODZIŃSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AGITOM Tomasz Łagodziński ul. Piastowska 38 09-410 Borowiczki Pieńki
NIP PL7742890547  REGON 142814907

Wpis o Działalności Gospodarczej podpisany przez Wójta Gminy Słupno pod numerem ewidencyjnym 1176.

 

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem

Sklepu Internetowego.

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez

przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba

prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia

Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

    

   2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniuFormularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link

potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie

 1. przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod

  pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców

  niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

  2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i

  bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w

  szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sklep-turysty.pl lub też pisemnie na adres: ul. Piastowska 38, 09-410 Borowiczki Pieńki.

 

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego

 1. Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta

  łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po

  wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji

  wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie

  Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących

  Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty

  elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce

  i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie

  nazwy firmy oraz numeru NIP.

   

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z

 1. chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego

  pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 

 1. 2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu

  Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz

  się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z

  chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

   

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej

 1. chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do

  Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sklep-turysty.pl lub też pisemnie na

  adres: ul. Piastowska 38, 09-410 Borowiczki Pieńki

   

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1)

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka

  internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari; Microsoft Edge; (4) zalecana

  minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz

  obsługi Javascript.

 

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na

uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz

dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z

działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu)

Usługobiorca może składać na przykład:

2.4.1.1. pisemnie na adres: ul. Piastowska 38, 09-410 Borowiczki Pieńki;

2.4.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sklep-turysty.pl

2.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w

szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego

reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają

formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych

od dnia jej złożenia.

 

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą

Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie

wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport,

dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia,

Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez

Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie

Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do

realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę

Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która

zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie

zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży

między Klientem a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie

niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt.

3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu

Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności

określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie

internetowej http://www.payu.pl.

4.1.4.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za

pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.1.4.1.1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł w całości opłacony; NIP:

7792308495.

 

​​​​​​Termin płatności:
W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
​​​​​​​W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się

Umową Sprzedaży.

5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

5.4.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.4.3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Piastowska 38, 09-410 Borowiczki Pieńki możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania

Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy

podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się

w następujący sposób:

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania

rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt

będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania

Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do

odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru

Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta

liczy się w następujący sposób:

5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

​​​​​​​W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną

(rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576

Kodeksu Cywilnego).

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1. pisemnie na adres: ul. Piastowska 38, 09-410 Borowiczki Pieńki;

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sklep-turysty.pl

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w

szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację –

ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie

zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej

złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady

albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do

tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Piastowska 38, 09-410 Borowiczki Pieńki. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient

obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6.7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego

konsumentem zostaje wyłączona.

 

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email:

kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między

innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na

stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora

Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności

gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do

której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej

801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy

konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną

stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego

rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie

usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i

bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie

oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1. pisemnie na adres: ul. Piastowska 38, 09-410 Borowiczki Pieńki;

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sklep-turysty.pl.

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz

dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa

Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a

w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w

posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony –

od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia

konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy

Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy

zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego

sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla

niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze

zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta

dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy,

zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca

zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument

może zwrócić Produkt na adres: ul. Piastowska 38, 09- 410 Borowiczki Pieńki.

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób

wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym,

Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma

obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do

zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub

wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany

przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w

której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które

mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt

nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych

potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności

do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu

opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają

nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została

uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość

zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do

niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,

których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub

konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z

wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres

świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po

poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.10. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla

umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio

związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,

wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie

przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub

Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą

fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada

ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności

gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych

roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i

to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania

przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest

ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej

ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie

kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta

w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową

Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody

przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi

także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze

względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

9.7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.
9.8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 

OPINIE O PRODUKTACH

10.1. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.

​​​​​​​10.2. Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie lub Sklepie Internetowym. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widżetu) lub może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodając opinię, Usługobiorca może również dodać ocenę graficzną lub zdjęcie Produktu – jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii.

10.3. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.

10.4. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

10.5. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widżetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).

10.6. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:

10.7. Opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Usługodawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.

10.8. Sprzedawca wysyła swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym współpracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie Internetowym.

10.9. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.

10.10. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 6. Regulaminu.

10.11. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

 

 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2. Zmiana Regulaminu:

11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa;

zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej

Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1]

Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek

nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.

11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa

Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w

życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz

zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,

w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144,

poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

12. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: JANINA KOWALSKA SKLEP INTERNETOWY

ul. Przykładna 3c/5, 82-200 Przykładowo

nazwasklepu.pl

sklep@nazwasklepu.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

regulamin sklepu internetowego

Przejdź do strony głównej

Producenci

 • aguti
 • Al - Ko
 • Alde
 • Aplast
 • ARISOL
 • Armytek
 • BENCHMADE
 • BEST CAMP
 • BIOLITE
 • BO-CAMP
 • Born on Board (BOB)
 • BRUNNER
 • Burris
 • BUSHNELL
 • Cabbunk
 • CADAC
 • Camp4
 • CAMPINGAZ
 • Campko
 • Can
 • Carbest
 • CBE
 • CMP
 • COLEMAN
 • Comet
 • CRESPO
 • CRKT
 • Crocs
 • CROSSO
 • Diniwid
 • Dometic
 • EASY CAMP
 • ELGENA
 • Emuk
 • Euro Trail
 • Ezetil
 • FASP
 • Fawo
 • Fiamma
 • First Tactical
 • Fjord Nansen
 • Frankana Freiko
 • GOK
 • Grangers
 • Haba
 • HIGH PEAK
 • HINDERMANN
 • Ilse
 • IndelB
 • Kampa
 • Kampa Dometic
 • Kizer
 • KNOTT
 • Könner & Söhnen
 • Ledlenser
 • LILIE
 • MAXXAIR
 • Megasat
 • MESTIC
 • METEOR
 • MICO
 • MINOX
 • Mistral
 • Mobicool
 • MPK
 • Nitecore
 • Outdoor Edge
 • Outwell
 • Peggy Peg
 • PLATYPUS
 • Portal Outdoor
 • PRIMUS
 • Project 2000
 • REICH
 • Reimo
 • REMIS
 • ROBENS
 • Roces
 • RTent
 • SAWIKO
 • Schaudt
 • SeaToSummit
 • Sevylor
 • SILVA
 • SPOKEY
 • Steiner
 • SteriPEN
 • TELAIR
 • Thetford
 • Thule
 • Thule Omnistor
 • Travel Safe
 • Truma
 • UVEX
 • Vango
 • Victorinox
 • Victron Energy
 • Votronic
 • Webasto
 • Westfield
 • Work Sharp
 • Yeticool
727-777-011 kontakt telefoniczny jest ograniczony
TANIA WYSYŁKA
14 dni na zwrot towaru
100% SATYSFAKCJI
Sklep-Turysty.pl 2023 - Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w swojej przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Pamiętaj,że zawsze możesz uzyskać dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach w naszej Polityce Prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu